PROJECTEN

Update BK Data en update ‘Een collectieve selfie’ 2017

Pyrrhula Research Consultants en IVAdata werken vanaf november 2016 samen om voor het Mondriaanfonds nieuwe gegevens toe te voegen aan BK Data (zie hieronder), vooral gegevens over subsidies, aankopen en opdrachten die o.a. door het Mondriaanfonds worden verstrekt aan individuele beeldend kunstenaars. De gegevens worden gekoppeld aan het BK Data bestand dat tot 2007 actueel is. Nieuw is het verzamelen en koppelen van presentatiegegevens die we ophalen bij NGA, de Nederlandse Galerie Associatie, en De Zaak Nu. Resultaat is een rapportage over de subsidies, aankopen, opdrachten en presentaties 2000-2015. Pyrrhula Research Consultants gebruikt deze update om voor de zomer van 2017 een actualisatie te maken van ‘Een collectieve selfie’ waarbij ook andere nieuwe cijfers over het werk en inkomen van beeldend kunstenaars worden toegevoegd.

Monitor Freelancers en Media 2016

Herhaling van de 2015-monitor: zie hieronder. Een nieuw onderwerp is het meten van tarieven die grote media concern, zoals o.a. De Persgroep en Telegraaf Media Groep, betalen aan freelance (foto)journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers. Betrokken zijn behalve de NVJ en NVF ((foto)journalisten), FLA (schrijvers), DuPho (fotografen), BNO (illustrators en ontwerpers), en delandelijkee rechthebbende organisaties Lira (voor geschreven materiaal) en Pictoright (voor beeldmateriaal). Klik hier voor de onderzoeksresultaten.

Beeldend kunstenaars in Nederland. Data over werk en inkomen: ‘Een collectieve selfie’ 2016

Pyrrhula Research Consultants verzamelde en analyseerde in 2016 bestaande onderzoekscijfers over werk en inkomen van beeldend kunstenaars in Nederland voor BKNL, het platform van landelijke beeldende-kunstorganisaties en met (financiële) ondersteuning van het Mondriaanfonds en het Ministerie van OCW. Het project beoogt die vragen over werk en inkomen van beeldend kunstenaars in Nederland in beeld te brengen die door belangrijke vertegenwoordigers in het veld relevant gevonden worden en die al dan niet met bestaand cijfermateriaal beantwoord kunnen worden. Zo ontstaat ook een beeld van de vragen die we (nog) niet kunnen beantwoorden en mogelijk nieuw en/of geactualiseerd onderzoek behoeven. Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ’92, BBK, NGA en De Zaak Nu. Het eindrapport, aangevuld met cijfers die door Berenschot zijn verzameld, heet ‘Een collectieve selfie’ en staat op de site van BKNL.

BK Data: Archiveren van BK Data, de landelijke dataset erkenning beeldend kunstenaars

Het Ministerie van OCW heeft Pyrrhula Research Consultants de opdracht gegeven tot het beschrijven en archiveren van BK Data, de landelijke dataset over de erkenning van beeldend kunstenaars in Nederland. Deze data zijn vooral in de jaren 1990 tot en met mid-2000 verzameld door IVA Beleidsonderzoek (Tilburg University). BK Data bestaat uit verschillende indicatoren die de mate van erkenning van beeldend kunstenaars meten via landelijke op individuele kunstenaars gerichte subsidies, aankopen en opdrachten door rijksoverheidsorganisaties, de grotere musea en de aan de Kunstkoopregeling deelnemende galeries in Nederland. BK Data bevat cijfers over de periode 1949-2007, terugvoerend tot de eerste kunstenaars die aan de BKR deelnamen. BK Data is gearchiveerd bij DANS, Data Archiving and Networked Services, een KNAW-organisatie. In het project is samengewerkt met IVAdata, onderdeel van IVA Onderwijs.

Monitor Freelancers en Media 2015

Voor zes landelijke media beroepsorganisaties is een monitor opgezet naar werk en inkomen van (foto)journalisten, schrijvers, fotografen, illustrators, en grafisch ontwerpers, allen werkzaam als freelancer voor mediaorganisaties in Nederland. De monitor is in het najaar van 2015 afgenomen en volgt de 2013-pilot (zie hieronder). De monitor loopt minstens drie achtereenvolgende jaren. Betrokken zijn behalve de NVJ en NVF ((foto)journalisten), FLA (schrijvers), DuPho (fotografen) en de landelijke rechthebbende organisaties Lira (voor geschreven materiaal) en Pictoright (voor beeldmateriaal). Nieuw in deze editie is betrokkenheid van BNO, de beroepsorganisatie voor ontwerpers. De monitor schets nu ook een beeld van het werk en inkomen van illustrators en grafisch ontwerpers die freelance voor mediabedrijven werken.

ACT Monitor 2015. Werk en inkomen van professionele acteurs

ACT, belangenvereniging voor acteurs, gaf opdracht om het IVA-onderzoek van 2009 ‘Spelen voor de kost’, van o.a. Teunis IJdens, in 2015 te herhalen. De studie onderzoekt de beroepspraktijk, werkzaamheden en inkomsten van professionele acteurs, op het (gesubsidieerd) toneel, televisie of filmdoek, met of zonder andere banen binnen of buiten de wereld van het acteren. De herhaling resulteert in trend data over werk en inkomen van de (bij ACT georganiseerde) acteurs. Dit geeft ACT de handvaten om aandacht te vragen voor de positie van professionele acteurs die actief zijn in verschillende domeinen van het acteervak. Op 3 september 2015 zijn de resultaten van de ACT Monitor 2015 gepresenteerd inde Stadsschouwburg Amsterdam. Zie hier voor de belangrijkste bevindingen volgens ACT.

Monitor Docenten en Artistiek Begeleiders

Samen met Teunis IJdens heeft Henk Vinken voor het LKCA, Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst, een serie monitors opgezet, waaronder één onder kunstvakdocenten en artistiek begeleiders (dirigenten, koorleiders, choreografen, etc.). Het werk bestond uit het ontwerpen van een goede vragenlijst, begeleiden van het dataverzamelingsproces (veldwerk cond plaats in het voorjaar van 2014), het analyseren van de data met geavanceerde onderzoeksmethoden, en het schrijven van diverse publicaties over de resultaten (zie publicaties). De monitor onder kunstvakdocenten en artistiek begeleiders, MDAB of Monitor Docenten en Artistiek Begeleiders, focust op de veranderingen in het werk van docenten en begeleiders die meer en meer moeten opereren als cultureel ondernemers. Bij de monitor is een samenwerkingsverband opgezet met Cultuurconnectie, de werkgeversorganisatie op onder andere het gebied van cultuureducatie, FNV Kiem, de werknemersorganisatie in de creatieve sector en met Adecco Kunsteducatie, de uitzendorganisatie in cultuureducatie.

Tarieven van freelance journalisten, schrijvers en fotografen

De NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, heeft opdracht gegeven voor een landelijke studie naar trends in tarieven voor freelance journalisten, schrijvers, en fotografen. Inzicht in deze trends is behulpzaam bij het onderhandelen over gewenste tariefstelling. In deze studie gaan we ook in op auteursrechten, onderhandelingen met media en verwachtingen van journalisten, schrijvers en fotografen over de toekomstige ontwikkelingen in hun tarieven en beroepsstatus. Het onderzoek bouwt voort op het IVA-onderzoek uit 2003, zie de publicatie ‘Een Ongewis Bestaan’ van o.a. Teunis IJdens. Behalve de NVJ, zijn ook FLA, Freelance Associatie, FF, Fotografen Federatie, betrokken. Eindresultaat is 28 november 2013 gepresenteerd in het perscentrum Nieuwspoort, ‘s-Gravenhage. Zie hier voor het volledige programma.

Pop, wat levert het op? Onderzoek naar de inkomsten van popmusici in Nederland

Wat is de inkomenssituatie van musici? In hoeverre zijn musici tevreden over hun inkomenssituatie? Waarmee verdienen ze hun geld als musicus? Waar treden ze op? Welk deel van de omzet per optreden komt ten goede aan de musici zelf en hoeveel gaat er naar andere partijen?Wat is de gage per optreden? Variëren de hoogte en samenstelling van het totale jaarinkomen van musici en hun inkomsten uit muziek met de podia waar ze vooral optreden? Wat zijn de opvattingen van musici over hun beroep en hun inkomenssituatie?

Deze (en andere) vragen zijn beantwoord in een onderzoek onder een dwarsdoorsnede van musici die in Nederland beroepsmatig met hun vak bezig (willen) zijn en die hoofdzakelijk of uitsluitend popmuziek of rock (in ruime zin) maken. Klik hier voor de onderzoeksresultaten.

Zijn we in beeld? De beroepspraktijk en sociaal-economische positie van film- en televisieregisseurs in Nederland

Onderzoek onder de brede, divers samengestelde populatie van film- en televisieregisseurs in opdracht van de Dutch Directors Guild (DDG), de beroepsvereniging van Nederlandse film- en televisieregisseurs. Het onderzoek corrigeert de eenzijdige beeldvorming over het regisseursberoep met feiten, cijfers, percentages en gemiddelden. Het werpt licht op de beroepspraktijk van de hele regisseurspopulatie en toont hun wie ze zijn, wat ze doen, waar ze van leven, en wat ze denken.